Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. PRIJZEN
 2. RESERVERING EN BETALING
 3. ANNULERINGSVERZEKERING
 4. BETALING VAN BORG
 5. AFHALEN SLEUTELS EN VERTREK
 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN
 7. ALTERNATIEVEN OF ANNULERING CONTRACT
 8. DIENSTVERLENINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN
 9. KLACHTEN
 10. BEVOEGD FORUM

De algemene voorwaarden terzake van de reservering van een accomodatie maken integraal deel uit van het contract tussen “de klant” (in het hiernavolgende “u” of “uw”) en Villa Altea Lettings S.L., gevestigd aan de Carrer Serra del Reclot,41 03530 La Nucia Spanje met Spaans BTW-nummer B42590422 (in het hierna volgende “wij”, “ons” of “onze”). Derhalve houdt ondertekening van genoemd contract aanvaarding in van alle daarin opgenomen voorwaarden.

Het boeken van een verblijf via de reserveringscentrale van Villa Altea Lettings S.L. houdt eveneens aanvaarding in van de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende accomodaties.

Villa Altea Lettings S.L. treedt op als lastnemer van de eigenaren van de gehuurde woningen (accomodaties) gedurende die huurperiode.

  1. PRIJZEN

De gepubliceerde prijzen van de huizen en appartementen zijn altijd per week en volgens onze geldende lijsten. In principe duurt een verblijf minimaal een week en wordt in- en uitgecheckt op zaterdag. In het midden- en laagseizoen mag op een andere dag worden in- en uitgecheckt. In sommige gevallen zijn kortere verblijven toegestaan.

De prijzen zijn inclusief het op orde maken van de volledig toegeruste accomodatie, alle kosten verband houdende met het vakantiehuis (BTW, plaatselijke belastingen, gemeenschapskosten of, in voorkomend geval, toeristenheffingen), onderhoud en schoonmaak van de zwembaden en tuinen. De prijzen zijn exclusief administratiekosten en annuleringsverzekering. Deze verzekering is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aanbevolen.

Extra bedden, wiegen, babystoeltjes, toeslagen in verband met huisdieren, die mogelijkerwijs in de reservering zijn opgenomen, kunnen afhankelijk van het type gehuurde accomodatie, al dan niet bij de prijs inbegrepen zijn.

De exacte prijzen van voornoemde bijkomende kosten staan altijd aangegeven in het contract c.q. boekingsbewijs.

  1. RESERVERING EN BETALING

Contracten en reserveringen worden met eindconsumenten aangegaan. Derhalve is ieder soort aansprakelijkheid voor derving van winst door ondernemingen uitgesloten. Het reserveren van een accomodatie kan schriftelijk, telefonisch, per fax of via internet gebeuren.

U ontvangt een bevestiging met een contract c.q. boekingsbewijs. Dit contract, dat voor elk type gehuurde woning verschillend is, dient ten blijke van aanvaarding door u ondertekend te worden teruggezonden.

Betaling kan plaatsvinden door middel van een bankovermaking, creditcard (visa of mastercard) of contant. Cheques of vakantiecheques worden niet geaccepteerd.

Over het algemeen wordt van u een vooruitbetaling gevraagd die binnen een termijn van maximaal fijf dagen dient te worden verricht. Pas vanaf dan is de boeking definitief. Betaling houdt automatisch aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden in. Het restantbedrag dient te worden betaald op de in het contract c.q. boekingsbewijs overeengekomen wijze.

Het is gebruikelijk dat om betaling van het totaalbedrag wordt gevraagd indien er minder dan zestig dagen te gaan zijn voordat de huur van de accomodatie aanvangt. Tevens is het gebruikelijk dat om betalingen in contanten wordt gevraagd bij de overhandiging van de sleutels. Indien de aangegeven termijnen niet in acht worden genomen, kan de reservering zonder verdere aankondiging automatisch komen te vervallen.

Zie ook de bijzondere voorwaarden bij de verschillende accomodaties.

  1. ANNULERINGSVERZEKERING

Klanten kunnen een annuleringsverzekering terzake van de reservering afsluiten voor een bepaald percentage van het bedrag dat met de huur gemoeid gaat, afhankelijk van het type accomodatie. Deze verzekering dekt een eventuele annulering door overmacht (ontslag werk, ongeval, ziekte of overlijden). In al deze gevallen dient een verklaring daaromtrent per aangetekende brief te worden overgelegd. De datum van ontvangst van die brief bepaalt de hoogte van de annuleringskosten. Indien een klant eenzijdig om welke reden dan ook besluit om zijn verblijf in te korten, wordt hem geen enkel bedrag geretourneerd. Zie ook de bijzondere voorwaarden bij de verschillende accomodaties.

  1. BETALEN VAN BORG

U diente een borg te betalen waarvan de hoogte afhangt van het type accomodatie. Deze borg dient ertoe om te garanderen dat het vakantiehuis, met inbegrip van het huisraad en de meubels, naar behoren wordt gebruikt en bij vertrek fatsoenlijk wordt achtergelaten. Dit bedrag dient door middel van een creditcard op de dag van aankomst te worden betaald en wordt niet op onze rekening bijgeschreven behoudens: de woning niet is achtergelaten zoals de woning is aangetroffen. Het gedrukte formulier terzake van de borg wordt een week na uw vakantie per post toegezonden nadat de staat van de woning is gecontroleerd. Zie ook de bijzondere voorwaarden bij de verschillende accomodaties.

  1. AFHALEN SLEUTELS EN VERTREK

Het afhalen van de sleutels vindt plaats op het adres, het tijdstip en de datum die in het contract c.q. boekingsbewijs staan vermeld. Indien u op een ander tijdstip of op een feestdag of zondag aankomt, dan dient u contact op te nemen met de ontvangende onderneming teneinde de overhandiging van de sleutels te coördineren. Normaliter wordt in dergelijke gevallen om een toeslag gevraagd. Indien binnen 48 uur niet van de klant is vernomen, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd. In een dergelijk geval wordt geen enkel bedrag geretourneerd. Vertrek vindt plaats voor 10:00 ´s ochtends. De accomodatie dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin het werd aangetroffen (opgeruimd en zonder opeengehoopd afval). Mocht de woning niet in goede staat worden aangetroffen, dan wordt er een toeslag berekend. Als er sprake is van ernstige gevallen, wordt de borg niet teruggegeven. Zie ook de bijzondere voorwaarden.

  1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het aantal personen per accomodatie mag niet de in het contract c.q. boekingsbewijs aangegeven capaciteit overschrijden (ook niet gedurende het verblijf). Evenmin mag de identiteit veranderen van meer dan vijftig procent van de personen die de vakantie in de accomodatie zijn aangevangen. De meeste eigenaren staan geen feesten toe of groepen die volledig bestaan uit jongeren van minder dan vijfentwintig jaar en van hetzelfde geslacht. In zulke gevallen dient hiervoor schriftelijk door ons toestemming te zijn verleend. Verder zijn huisdieren alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk is opgenomen in het contract c.q. boekingsbewijs. De eindschoonmaak is exclusief de vaat en kookgerei. Het deponeren van opeengehoopt afval gebeurt in de dichtstbijzijnde daarvoor aangewezen containers. U dient gedurende uw verblijf het reisagentschap of het daartoe bevoegde personeel toegang te verschaffen teneinde toe te kunnen zien op naleving van vorenstaande verplichtingen. Het reisagentschap behoudt zich het recht voor om de huur te annuleren of te ontbinden indien aannemelijk is dat er ernstige schade aan de eigendom wordt toegebracht. Tekortschieten in de nakoming van de gebruiks- en/of vertrekvoorwaarden houdt automatische ontbinding van het contract en inhouding van de borg in. Zie ook de bijzondere voorwaarden.

  1. ALTERNATIEVEN OF ANNULERING CONTRACT

Villa Altea Lettings S.L. behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden de gereserveerde accomodatie te vervangen door een andere vergelijkbare accomodatie. In geval van overmacht kan Villa Altea Lettings S.L. het contract annuleren, in welk geval het gehele reeds betaalde bedrag aan ons zal worden gecrediteerd als voucher voor de volgende boeking, maar niet zal worden terugbetaald. .

  1. DIENSTVERLENINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

Behoudens transcriptiefouten, wordt de informatie over de accomodaties te goeder trouw gegeven op grond van de door de beheerder of eigenaar verstrekte gegevens, waarvoor alleen laatstgenoemden verantwoordelijk zijn. Verstrekking van voornoemde informatie gebeurt met de grootste zorg. Verder is de beheerder in de hoedanigheid van intermediair bij de dienstverlening noch aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de accomodatie of het gebied waarin het zich bevindt kunnen betreffen noch voor lawaai, werkzaamheden, stroomstoringen, nalatigheid, tekortschieten in de dienstverlening door derden of overmacht en onvoorziene tegenslagen. Noch de beheerder noch de eigenaar van de accomodatie is aansprakelijk voor schade (letsel, ziekte, overlijden, materiële schade of diefstal) aan klanten en bij hem behorende personen. Alleen laatstgenoemden zijn hiervoor verantwoordelijk. Derhalve dienen zij goed op hun veiligheid en spullen te letten. Het gebruik van het zwembad en de overige faciliteiten van de accomodaties is voor rekening en risico van de gebruikers.

  1. KLACHTEN

Wij doen er alles aan om u een zo fijn mogelijke vakantie te laten hebben. Wij staan desalniettemin open voor alle soorten klachten of suggestie uwerzijds, waaraan wij zeker feedback zullen geven. Mocht zich iets voordoen, dan raden wij u aan om dit onmiddelijk aan uw reisagentschap door te geven teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Sommige gebreken kunnen alleen worden opgemerkt na uw aankomst (zoals bijvoorbeeld het functioneren van bepaalde faciliteiten). Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om het functioneren daarvan te controleren en ons van eventuele problemen in kennis te stellen.

  1. BEVOEGD FORUM

De contractsrelatie is onderworpen aan het arbitragehof van Benidorm.